Team Kagero: Faz Adhili

Team Kagero welcomes Faz Adhili to the Leader family.